L'ESPORÒFIT D'UNA MOLSA


Els esporòfits de les molses tenen una curta durada, essent visibles en uns pocs dies de l'any. Aquests esporòfits tenen una estructura filamentosa acabada en una càpsula anomenada caliptra, i dins hi trobarem les espores. Quan les espores cauen a terra, germinen i originen els gametòfits, o sigui les molses mascles i les molses femelles, o amb ambdós sexes segons les espècies. Aquestes molses seran les que després de fecundar-se sexualment amb l'ajuda de l'aigua, originaran nous esperòfits i tancar així aquest cicle vital tan curiós.


L'esporòfit és la fase diploide multicel·lular que passa en les plantes i en algunes algues amb alternança de generacions heterofàsica, que produeix per meiosi espores haploides (també anomenades meiòspores). Aquestes espores, després de desenvolupar-se, produeixen individus haploides, anomenats gametòfits. És un organisme que es desenvolupa plenament.